Pasvalio-termofik_src_1-62c22b6016bb7bd557434295d15e621b.jpg

Pagal trišalę finansavimo ir administravimo sutartį tarp UAB „ENG“, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos,  2010 m. UAB „ENG“ įgyvendino projektą „Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės įrengimas Pasvalio RK, Mūšos g. 16, Pasvalys“, kuris buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Naujai pastatytoje didelio efektyvumo termofikacinėje elektrinėje veikia vienas vidaus degimo variklis su elektros generatoriumi (kogeneracinis įrenginys), kurio elektrinė galia yra 1000 kW, šiluminė galia – 1100 kW. Bendras kogeneracijos įrenginio energijos gamybos efektyvumas siekia iki 90%.  UAB „ENG“ termofikacinėje elektrinėje taip pat planuojama gaminti elektros energiją ir iš atsinaujinančių energijos šaltinių – biodujų.

 

Termofikacinės elektrinės statybai konkurso būdu buvo parinktas generalinis rangovas – UAB „Manfula“, kuris įgyvendino projektą „iki rakto“. Projekto techninę priežiūrą vykdė UAB „AF-TSP“. Įgyvendinto projekto vertė ~ 4,7 mln. Lt, iš kurių 1,73 mln. Lt sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

 

Per metus ši kogeneracinė elektrinė pagamina apie 8,6 tūkst. MWh elektros ir apie 9,4 tūkst. MWh šilumos energijos, kas sudaro apie 25 % metinio Pasvalio centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo poreikio. UAB „ENG“ termofikacinėje elektrinėje pagaminta šilumos energija į Pasvalio miesto aprūpinimo šiluma sistemą yra tiekiama 10% žemesne kaina nei iš senų Pasvalio katilinės įrenginių, tokiu būdu siekiama prisidėti prie šilumos kainos Pasvalio gyventojams mažinimo. Termofikacinėje elektrinėje kogeneracinio proceso metu pagaminta elektros energija parduodama į elektros energijos skirstomąjį tinklą.

 

Projekto veiklos pilnai atitinka ES ir Lietuvos Respublikos politiką energetikos ūkyje ir prisideda prie Lietuvos įsipareigojimų vykdymo ir energijos tiekimo saugumo Lietuvoje užtikrinimo.
 

 

Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą VKEKK 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, UAB „ENG" termofikacinėje elektrinėje pagamintas šilumos energijos kiekis:

2012 m. šilumos energijos kiekis

2013 m. šilumos energijos kiekis

2014 m. šilumos energijos kiekis

2015 m. šilumos energijos kiekis

2016 m. šilumos energijos kiekis

2017 m. šilumos energijos kiekis

2018 m. šilumos energijos kiekis

2019 m. šilumos energijos kiekis

 

Pagal 2014 m. birželio 4 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3-173 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ENG“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo:

Įsakymas dėl UAB "ENG" šilumos gamybos Pasvalyje kainos dedamųjų nustatymo 

 

Įsakymas dėl UAB "ENG" šilumos gamybos Pasvalyje kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams

 

Šilumos kaina 2014 m. gruodžio mėn.

 

UAB "ENG" reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

UAB "ENG" reguliavimo apskaitos sistemos aprašas 2015 m.

2015 m. metinė atskaitomybė

 

Pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto VKEKK 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761, 29.2 punktą, UAB "ENG" Pasvalio termofikacinėje elektrinėje artimiausia šilumos gamyba numatoma 2015 m. spalio mėn.
 

Pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą VKEKK 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761, valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos neatskaičius mokesčių sudarė 6000 Lt per mėnesį. 2015 m. bendrovės valdymo organų nariams išmokėta 44136 Eur. 2016 m. bendrovės valdymo organų nariams išmokėta 13627 Eur. 2017 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuota 12080 Eur. 2018 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuota 6852 Eur. 2019 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuota 7823 Eur.